تاثير شديد کامپيوتر و فن آوري اطلاعات بر زندگي روزمره منجر شده است که رشته مهندسي کامپيوتر از اهميت بسيارزيادي در دنياي امروز برخوردار باشد. تحولات و روند رشد علم سبب شده است که با استفاده از دانش و فناوري روز و قابل دسترس، اقدام به طراحي سيستم‌هاي پيشرفته‌اي نماييم که نيازهاي مختلف صنايع کشور را در زمينه هاي مختلف مرتفع نمايد و در مواردي نيز مولد علم و فناوري نوين باشد. از آنجا که بسياري از محاسبات و پردازش‌ها مي‌توانند در محيط‌هاي عملياتي توسط کامپيوتر به صورت خودکار انجام شوند، به کارگيري آنها باعث افزايش سرعت، دقت و تکرارپذيري ميگردد. از اين رو با توجه به سطح کنوني تکنولوژي جهان و اجتناب ناپذير بودن استفاده از کامپيوتر در زمينه‌هاي مختلف علمي، فني و اجتماعي نياز کشور به وجود متخصصيني در اين رشته، يک نياز اساسي است.

         ماهيت کامپيوترداراي دو جزء متفاوت سخت افزار و نرم افزار است. اجزاء فيزيکي و قابل لمس کامپيوترمانند مدارها و بردهاي الکترونيکي سخت افزار ناميده مي شوند در حالي که نرم افزار جزءغيرقابل لمس کامپيوتر است. نرم افزار برنامه ها و داده هايي است که به کامپيوتر فرمانمي دهند که چه عملي را انجام دهد. يک مهندس نرم افزار ياد مي گيرد که چگونه نرمافزارهاي بزرگ و عظيم را طراحي و برنامه ريزي ، تست و ارزيابي نهايي نمايد و درنهايت مستند سازي کند. نرم افزار در حقيقتروحو جان کامپيوتر است که به سخت افزار هويتمي بخشد و اصولاً به برنامه اي گفته مي شود که براي به کارگيري سخت افزار ساخته شدهباشد. مهندسيسخت افزاردر مقطع ليسانس به مطالعه و بررسي طراحي سخت افزاري، کنترل سخت افزاري وشبکه هاي کامپيوتري مي پردازد . همچنين مي تواند به طراحي مدارهاي مجتمع ديجيتالي بپردازد. کهالبته به اين بخش از سخت افزار بيشتر در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري پرداخته ميشود.