نام مقام تلفن نمابر کشور
کیمیا بازرگان مدیر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر 07138422788 116 اتاق هیئت علمی
حمیدرضا جوانمردی مدیر گروه کارشناسی برق 07138422788 116 اتاق هیئت علمی