چارت درسی کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر

چارت درسی کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر

ترم یک
شماره درسنام درسواحدنوع درسپیشنیازهمنیاز
  اخلاق اسلامی  2 نظری - -
  زبان فارسی  3 نظری  -  -
  تربیت بدنی  1  عملی  - -
  برنامه سازی پیشرفته1  3  عملی نظری  -  -
  سیستم عامل 2  2  نظری -  -
  کارگاه سیستم عامل2  1 عملی - سیستم عامل 2
  مبانی اینترنت 1  عملی - -
  اصول سرپرستی 2 نظری   - -
  ریاضی عمومی 3 نظری  - -
مجموع واحد 18

 

ترم دوم 
 شماره درسنام درس  واحدنوع درس  پیشنیازهمنیاز 
   ذخیره و بازیابی اطلاعات  3  نظری    برنامه سازی پیشرفته 2
   زبان عمومی  3  نظری    
   کارگاه شبکه محلی  1  عملی    شبکه های محلی
  شبکه های محلی 2 نظری سیستم عامل و کارگاه سیستم عامل  
  برنامه سازی پیشرفته2 3 نظری عملی برنامه سازی پیشرفته1  
  فیزیک الکتریسیته 2 نظری    
  شیوه ارایه مطالب 1 نظری    
  ریاضی کاربردی 2 نظری ریاضی عمومی  
  مبانی نظری اسلامی 2 نظری    
مجموع واحد 19

 

ترم سوم
 شماره درسنام درس  واحدنوع درس  پیشنیازهمنیاز 
  ساختمان داده ها  3 عملی نظری برنامه سازی پیشرفته 1  -
  زبان ماشین و اسمبلی 3 عملی نظری برنامه سازی پیشرفته 1 -
  مبانی الکترونیک 2 نظری - -
  کارگاه مبانی الکترونیک 1 عملی - مبانی الکترونیک
  کارآفرینی و پروژه 2 عملی نظری - -
  زبان فنی 2 نظری زبان عمومی -
  پایگاه داده 2 نظری ذخیره و بازیابی اطلاعات -
  آزمایشگاه پایگاه داده 1 عملی - پایگاه داده
  مبانی مهندسی نرم افزار 2 نظری - -
مجموع واحد 18

 

ترم چهارم
 شماره درسنام درس  واحدنوع درس  پیشنیازهمنیاز 
   سخت افزار کامپیوتر 2  3 عملی نظری  مبانی الکترونیک   -
   برنامه نویسی مبتنی بر وب  2 عملی نظری  مبانی اینترنت   -
  مباحث ویژه   2 عملی نظری  -  -
  آمار و احتمالات  2 نظری ریاضی عمومی  -
   آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی 1 عملی  -  -
  محیط های چند رسانه ای 2 عملی نظری  - -
  دانش خانواده و جمعیت  2 نظری - -
  پروژه  2  عملی گذراندن 50 واحد   -
   کارآموزی  2  عملی گذراندن 50 واحد   -
مجموع واحد 18