مدیرگروه و ساعات مشاوره ارشد نرم افزار کامپیوتر

homayooni

کیمیا بازرگان

مدیرگروه کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر

  • 07138422788

بــــــرنامه هفتـــــــگی
ایام هفته8 الی 1010 الی 1212 الی 1414 الی 1616 الی 1818 الی 20
شنبه             
یکشنبه           
دوشنبه             
سه شنبه         
چهارشنبه           
پنج شنبه